พ่อนากได้รับรางวัล แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล : Thai FranchiseTowards Global” DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการพาณิชย์

พ่อนากได้รับรางวัล แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล : Thai Franchise

Towards Global” DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการพาณิชย์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมโครงการ “แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล : Thai Franchise Towards Global” และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ จำนวน 27 ธุรกิจ ในงาน “แฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global)” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
งาน

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น