โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019 โครงการเฟ้นหาสุดยอด ไวรัลคลิปวิดีโอ

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

โครงการเฟ้นหาสุดยอด ไวรัลคลิปวิดีโอ

Otteri wash & dry ได้เข้าร่วมเป็นสวนหนึ่งของโครงการ “X Campus Ads Ides Contest 2019”  เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อชิงถ้วยจากนายกรัฐมนตรีพร้อมทุนการศึกษามูลด่ากว่า 200,000 บาท

กลับไป ข่าวสาร / โปรโมชั่น